Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
Informacija apie PREPARE veiklas bei informacija apie situaciją pas nacionalinius partnerius

Prieš Koordinatoriaus ataskaitą apie konkrečias veiklas, kurių ėmėsi PREPARE pirmininkas Hannes  Lorenzen visų Organizacinės Grupės (OG) narių paprašė pateikti trumpą informaciją apie veiklas vykdytas organizacijose - partnerėse ir situaciją apie kaimo plėtros situaciją jų šalyse.

Phil Turner apibūdino situaciją Jungtinėje Karalystėje (JK) (daugiausia Anglijoje): vyriausybė ruošia naują įstatymą, kuriuo siekiama pagerinti piliečių įtraukimą į vietos planavimą (kaimo bei miesto). Į jį įeina sprendimų perdavimas žemyn - į žemesnį lygmenį – apylinkių tarybas, kurios iki dabar turėjo mažesnę įtaką savivaldybių inicijuotiems planams ir programoms. Yra bandymai paskatinti ir kaimynines tarybas miesto vietovėse, siekiant jų gyventojams įgyti vietos identiteto pojūtį.

Liina SAAR pristatė Kodukant ( Estija) veiklas ir  pateikė jo pristatymą. Pagrindiniai projektai yra „Bendruomenės paslaugos kaimuose“, „Phare CBS“ ir „Besimokantys kaimai“ – pastarajame projekte mokymai įvyko 75 kaimuose. Kodukant gauna didelę paramą iš valstybės biudžeto ir ruošiasi kitam Estijos Kaimiškajam parlamentui 2009 metų rugpjūtį. Patvirtinta nauja plėtros strategija laikotarpiui iki 2014 metų.

Estijos Leader grupės pabaigė pirmąjį finansavimo etapą. Žemės ūkio ministerija ruošiasi naujajam laikotarpiui. Kodukant buvo įtraukta į konsultacijas ir paprastai į jų pastabas  buvo atsižvelgiama. Organizacija palaiko gerus santykius su vyriausybe, be to nuo 2004 metų ji yra licenzijuotas mokymų ir švietimo centras. Naujoji Kodukant iniciatyva susijusi su Žemės ūkio ministerijos skiriamu finansavimu kaimo taryboms.

Valdis Kudins apibūdino situaciją Latvijoje. Latvijos kaimiškasis forumas (LKF) dabar turi stabilų biudžetą sekantiems trejiems metams administravimo kaštams padengti – finansuojamą iš Norvegijos fondų. Leader+ bandomasis etapas greit baigsis ir LKF ketina veikti kaip neoficialusis VVG tinklas. Jis ketina organizuoti mokymus ir viešus susitikimus regionuose, įtraukiant Ministeriją ir spaudą, platinant sėkmės istorijas. Jis taip pat dalyvauja dokumentacijos, susijusios su kitu programavimo periodu, ruošimo darbe ir turi gerus santykius su Ministerija, bet bendrai, visa teisės sistema Latvijoje nėra palanki Leader požiūriui.

Nacionalinis kaimo plėtros tinklas (NKPT) Latvijoje buvo įkurtas balandžio mėnesį ir turės vieną vietą 21 žmonių patariamojoje komisijoje, kuri bus atsakinga už Veiksmų plano įgyvendinimą.

VVG pakomitetis įtrauktas į žvejybos finansavimą naikinamas ir bus daugybė galimybių viešajam finansavimui gauti. Vietos lygmeniu 10 pilotinių kaimų ruošiasi kaimo plėtros planams. NKPT taip pat yra įtraukta į memorandumo tarp vyriausybės ir VVG sudarymo procesą. NKPT Vyriausybėje yra traktuojamas kaip naujas veikėjas su platesniu požiūriu, atsveriančiu tipiškas fermų organizacijas.

Hannes Lorenzen bendrais bruožais nusakė Forum Synergies (FS) veiklas. Patvirtinta nauja darbo programa, kuri bus finansuojama Prancūzijos fondo. FS teiks pirmenybę informacijos apie gerąją patirtį rinkimui ir atitinkamai darant įtaką tiesiogiai susijusiai politikai. FS apžvelgia esamų narių situaciją ir kviečia naujus narius į tinklą – daugiausiai vietos bendruomenes. FS toliau koncentruojasi į tolygią nusistovėjusią praktiką, tame tarpe atsinaujinančią energiją, energijos saugojimą, tiesioginę kokybiškų produktų rinkodarą ir t.t., ir ieškų atitinkamų sėkmės istorijų šiose sferose.

Šiuo metu FS vykdo apžvalgą, siekdama nustatyti įvairus panašaus profilio bendradarbiavimo tinklus, o gauta duomenų bazė bus suderinta su CURE programa ir kitais tinklais. Pirmoji CURE konferencija vyks rugsėjo 5 dieną Aacher vietovėje. Joje dalyvaus Belgijos, Olandijos ir Vokietijos partneriai, kurie dalinsis patirtimi apie regioninį savitumą ir mažų atstumų rinkodarą. FS taipogi yra įsitraukusi į projektą apie tvaraus ūkininkavimo praktiką (ūkininkų ekologija) ir konfliktų sprendimą tarp skirtingų veikėjų kaimo plėtroje.

Ryszard Kaminski pateikė informaciją apie Lenkijos Kaimo forumą (LKF). LKF baigia savo „oficialų“ Leader+ tinklo projektą, kuriame dalyvavo dar 3 Lenkijos partneriai; bendrai, šio projekto patirtis buvo gera ir LKF pavyko išlaikyti artimus santykius su VVG, pvz., per jo tinklapį ir diskusijų forumą. Šiuo metu yra apie 150 VVG, o naujame laikotarpyje bus virš 200. LKF dabar turi gerą bendravimą su Ministerijos Leader komanda ir yra atstovaujamas Priežiūros komitetuose. Naujame periode bus galimybė gauti lanksčias „mažas dotacijas“ pagal Leader ašį (šalia 3 ašies priemonių).

Situacija nėra tokia teigiama dėl Nacionalinio kaimo plėtros tinklo (NKPT). LKF išsiuntė kritiškas pastabas dėl  Ministerijos pasiūlymų, bet negavo atsakymo. Ministerijos požiūriu, tinklas pagrinde reiškia informacijos pasikeitimą tarp Ministerijos ir regioninės valdžios institucijų. LKF tęsia savo paties neformalaus tinklo kūrimą, organizuojant 13 susitikimų praėjusiais metais regioniniu lygmeniu. Paskutiniame nacionaliniame kaimo NVO susitikime („kaimo parlamento“ atitikmuo) – jį organizavo LKF narys - Kaimo plėtros fondas, dalyvavo 500 žmonių.

Ula Budisch – Szukala papildomai pateikė informacijos apie tikslinę ECOSOC grupę, besikoncentruojančią į kaimo pilietinę visuomenę, kuri vykdė viešąsias apklausas Lenkijoje liepos mėnesį ir  ruošiasi toliau skleisti savo nuomonę.

Jela Tvrodonova apibūdino Slovakijos Kaimo parlamento (SKP) veiklas. Šiuo metu jis administruoja lėšas veiklos kaštams ir TEPA projektui (liet. – Mokymai Europos partnerystės animatoriams), finansuojamoms iš Gruntvigo ir Višegrado fondo. SKP dabar turi žymiai geresnius santykius su vyriausybe ir prezidentūra; jis taip pat yra atstovaujamas įvairių ES fondų Priežiūros komitetuose. Pagal SAPARD Leader techninę pagalbą buvo apmokyti 22 žmonės, kurie buvo labai aktyvūs regioniniu lygmeniu. Vienas iš regionų – Nitra – ketina investuoti į savo paties Leader programą, tuo tarpu kai kitas – Banska Bystrica – nori decentralizuoti savo fondą Vietos veiklos grupėms.

SKP organizavimas buvo atnaujintas ir gerai veikia, kartu su kita Generaline asamblėja spalio mėnesį. Vis dėl to, nieko nežinoma apie darbą su NKPT, o Ministerija atsisakė pateikti apie jį informaciją SKP organizacijai.

Kim Smedslund ir Staffan Bond (kuris neseniai aplankė SYTY) sakė, kad kaimiškoje Suomijoje viskas keičiasi ir yra nauji žmonės, kurie aktyviai ruošia informaciją apie įstatyminį procesą. Buvo kai kurių sunkumų tarp naujo kaimiškojo  tinklo ir SYTY, bet tikimasi, kad situacija greitai nurims. SYTY turbūt liks stipriai įtraukta į veiklą susijusią su VVG. Įvyko dvipusis susitikimas tarp Švedijos ir Suomijos kaimų tinklų.

Buvo paruošta nauja kaimo programa su didesniu finansavimu iš valstybės. Atrinktos VVG naujajam  periodui ir rudenį pradės dirbti.

Marta Marcis apibūdino politinę situaciją Vengrijoje, kuri atrodo gana nestabili (su daug pasikeitusių ministrų). Svarbios problemos yra regioninė plėtra, žemės ūkis (dideli ūkiai) ir kaimo plėtra (kurioje nėra daug pinigų, bet yra keli jauni žmonės atsakingi už sektorių).

Vengrijos kaimiškasis parlamentas (VKP) pergyveno sunkų periodą, bet dabar situacija stabilizavosi. Organizacija turi atstovus Priežiūros komitetuose ir dalyvavo plėtojant nacionalinę Leader strategiją, bet į nedaug jų komentarų buvo atsižvelgta.VKP planuoja įsitrauki į NKPT.

Vengrija turi unikalią tiesioginę VVG planavimo sistemą, kurioje visi vietos duomenys yra pasiekiami. Nauju periodu visos trys ašys galimos per Leader požiūrį. Bus apytikriai 100 VVG iš kurių 70 bus finansuojamos pagal Leader ašį, o kitos - pagal III ašį. Vidutiniškai vienas kaimas gali gauti apie 14000 eurų per metus.

Goran Sosten pristatė Slovėnijos Kaimo plėtros tinklo (SKPT) veiklas. Jise turi naują tarybą (Goran yra prezidentas), o jų biuras persikėlė į Ljutomer. Visa tinklo struktūra, tame tarpe internetinį tinklapį ir informacinę sistemą, yra visiškai atnaujintos.

SKPT yra Priežiūros komitete ir teikia patarimus dėl pasiruošimo kaimo plėtros programoms, bet jie mano, kad bendradarbiavimas nėra pakankamai artimas.  Ministerija yra labai susidomėjusi TEPA projekto rezultatu ir planuoja būti gerai atstovaujama baigiamojoje konferencijoje Samorine liepos mėnesį.

Dabar Slovėnijoje yra 14 VVG ir planuojama, kad bus 20. Kiekviena iš jų turės apie 1 mln. eurų visam finansiniam laikotarpiui. Visos bus bendros SKPT įkūrėjos ir taps ELARD narėmis. SKPT bus oficiali VVG mokymų institucija.

Šiuo metu SKPT glaudžiai dirba su Kroatijos KP tinklu – jie planuoja bendrą projektą (finansuojamą iš 3 tikslo) ir ruošiasi sekančiam PREPARE susirinkimui 2009 metais.

Staffan Bond su Nils Lageroth apibūdino situaciją Švedijoje. Manoma, kad paskutinis Kaimiškasis parlamentas buvo labai sėkmingas renginys ir All Sweden Shall Live išlieka labai aktyvi. Ji išsaugojo ilgalaikį vyriausybės finansavimą, ir ieško tarptautinio bendradarbiavimo galimybių. Jos pagrindinis dėmesys yra tvarūs kaimai, vietinis planavimas ir finansiniais šaltiniais vietos ekonomikai, kuri yra paremta energija (pvz.: vėjo malūnais).

Tinklas turėjo įtaką plėtojant vyriausybės kaimo strategiją, bet tai trunka ilgiau nei tikėtasi. Yra tam tikra sėkmė kaimo stiprinime. „All Sweden Shall Live“ yra NKPT Priežiūros komitete ir gali gauti nedidelę dotaciją konferencijoms ir renginiams. Kitas Švedijos Kaimiškasis parlamentas  (2010) bus didelis tarptautinis renginys ir yra vilčių išplėtoti kontaktus su aplinkosaugos NVO.

Nils papildė, kad Hush bus įtrauktas į naują Europos Kaimo plėtros tinklą, kuris ką tik laimėjo sutartį iš Europos Komisijos. PREPARE nariai mMichael Dower( Anglija), Jela Tvordonova( Slovakija), Valdis Kudins( Latvija) ir Ula Budisch – Szukala( Lenkija) taip pat bus įtraukti kaip ekspertai.

Hannes Lorenzen apibendrino pristatymus su bendra išvada, kad daugumoje PREPARE partnerių šalių (organizacijų) įvykiai vyksta tinkama linkme.

Papildoma informacija buvo pateikta apie šalis, kurios, kaip tikisi PREPARE, bus aktyvesnės – pvz., Goran Soster( Slovėnija) pateikė informaciją iš Makedonijos, kurioje jis dirba prie  tyrimo „kas yra kas“ kaimo plėtroje, ir iš Baltarusijos, kurioje neseniai turėjo galimybę aplankyti p. Aleg Sivagrak. Goran Soster yra įsitikinęs, kad kai kurios veiklos ten gali būti vykdomos vietiniu lygmeniu (pvz.: susijusios su turizmu ir kultūriniais mainais), bet ne per daugiausia veiklų nacionaliniu lygmeniu. Jela Tvordonova pateikė informaciją apie projektą, kurį vykdo Voka Serbijoje (finansuojamą Austrijos ir Slovakijos vyriausybių). Projektas į kurį įeina vietos lyderių mokymas, keliose NVO, įtrauktose į oficialų KO tinklą, vyko labai gerai ir apmokomi asmenys yra atviri, ir aktyvūs, vis dėl to oficialiame tinkle dominuoja vyriausybė ir politiniai interesai.

Kas susiję su Albanija, pristatė Steffan Bond. Jo teigimu, yra trišalis susitarimas pasirašytas tarp Švedijos tinklo („All Sweden Shall live“), Vengrijos Kaimiškojo parlamento ir kai kurių Albanijos organizacijų. Švedijos Kaimiškajame parlamente dalyvavo keli Albanijos atstovai, tame tarpe vienas asmenuo iš Žemės ūkio ministerijos ir 2 - 3 regioninių biurų. Yra nauja aktyvi NVO – „Institutas demokratiniam perėjimui“, kuriame yra vienas personalo narys užsiimančiu konkrečiai kaimo klausimais.

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.