Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
Urszula Budzich – Szukala apibendrinimas
Patariamoji grupė Kaimo plėtrai
Susitikimas vykęs 2007 m. gruodžio 4 d. Briuselyje
Urszula Budzich – Szukala apibendrinimas
PREPARE Organizacinei grupei
Susitikimo darbotvarkę sudarė šie klausimai:
(1) Klaus Ehrlich rinkimas Patariamosios grupės antruoju vice pirmininku,
(2) paėjusio susitikimo, vykusio gegužės mėn., protokolo patvirtinimas,
(3) informacija apie dabartinę Kaimo plėtros programų padėtį,
(4) informacija apie pasiūlytus pakeitimus LFA ribojimui,
(5) planai Europos kaimo plėtros tinklui,
(6) Komisijos pranešimo apie sveikatos patikrinimą pristatymas,
(7) pranešimas tema “Tvaraus kaimo turizmo Darbotvarkė”
 
(1) Po Daniela Terrile trumpo pranešimo, o vėliau ir paties  Klaus Ehrlich prisistatymo, Ehrlich vienbalsiai išrinktas antruoju vice pirmininku.
(2) Praėjusio susitikimo protokolas buvo patvirtintas be diskusijų (tame susitikime negalėjo dalyvauti nė vienas PREPARE atstovas).
(3) Komisijos atstovas (kurio vardo aš neįsidėmėjau) pristatė dabartinę Kaimo plėtros programos situaciją. Visi Nacionaliniai strategijų planai ir Kaimo plėtros programos jau yra pateikti ir dauguma jų turėjo būti  patvirtinti iki 2007 m. pabaigos (53 iš 94 programų jau yra patvirtintos iki lapkričio pabaigoje).
 
ES išlaidos pagal ašis yra tokios: I ašis – 34 proc., II ašis – 44 proc., III ašis – 13 proc., IV ašis – 4 – 6 proc., likusieji 3 proc. skirti techninei pagalbai ir t.t. Tačiau yra dideli skirtumai tarp nacionalinių (arba regioninių) programų; pavyzdžiui, yra penkios programos su daugiau nei 60 proc. finansavimu I ir 3 ašims. Iš jų III ašiai skirta tarp 40 ir 60 proc.
 
Pati svarbiausia priemonė iš visų krypčių yra „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, kuriai skirta 50 proc. II krypties lėšų. III kryptyje, kaimų atnaujinimas (3,3 mlrd. eurų), pagrindinės paslaugos (2,5 mlrd.), mikro įmonės (2,1 mlrd.) apima 66 proc. visų fondų finansavimo.
 
Bendras IV ašies (LEADER) biudžetas yra gana didelis – 13,8 mlrd. eur., nes papildomai 8,7 mlrd. eur., viešiesiems fondams (tame tarpe 5,4 mlrd. eur.), manoma bus skirta 5,4 mlrd. eur. iš privačių fondų. Santykis tarp skirtingų Leader priemonių yra toks: I kryptis – 10 proc., II kryptis – 3 proc., III kryptis – 65 proc.,  VVG vadyba – 17 proc., kooperacija – 5 proc.
 
Leader santykis programoje bendrai gerokai skiriasi ES šalyse. Šiaurės Airijoje jis sudaro 25,7 proc., tokiuose regionuose kaip Saarland, Sardegna, Andalusia – tarp 13 ir 15 proc., Airijoje ir Portugalijoje – 10 proc., o Olandijoje – 9,9 proc. (šalys su mažiausiu Leader santykiu nėra paminėtos). Programos skiriasi ir priklausomai nuo priemonių, kurias galima vykdyti per VVG: pavyzdžiui, visos priemonės galimos Valonijoje (Wallonia), Kipre, Rumunijoje, Škotijoje ir Velse; atrinktos priemonės iš visų šalių yra galimos Austrijoje, Čekijos Respublikoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje; Leader priemonės tik pagal III kryptį yra Airijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.
 
Pristatymas sukėlė daug klausimų, pavyzdžiui, susijusių su Leader, kuris atrodo turi didelį potencialą tradicinių fondų pritraukimui ir turėtų būti naudojamas visose Kryptyse  (šį požiūrį išreiškė Kaimiškos aplinkos plėtros (angl. – RED) atstovai). Komisijos pareigūnai paaiškino, kad jie bandė paraginti Šalis – nares naudoti Leader  visose kryptyse ir skatinti integraciją tarp priemonių, bet jie negalėjo šalims to primesti.
 
Komisija taip pat paaiškino, kad šalys ar regionai, kurių kaimo plėtros planas nebus patvirtintas iki 2007 m. nepraras pinigų, ir netgi pateikus galutinį variantą iki 2008 m. kovo pabaigos, bus traktuojama kaip patvirtintas 2007 m. (ir nereikalaus esminių KPP pakeitimų) – tikimasi, kad visos programos bus patvirtintos iki 2008 m. kovo mėnesio.
 
(4) Pristatyme apie Mažiau palankias ūkininkauti vietoves (toliau - MPŪV) buvo pateikta informacija apie Komisijos vykdomą priemonės peržiūrėjimą, kuris buvo sąlygotas Audito Teismo kritikos 2003 metais, kuria tvirtino, kad MPŪV išmokos – Teismo manymu – galėtų sukelti skirtingą paramos panaudojima, nes buvo naudojamasi pasenusiais ir iškraipytais rodikliais. Taipogi, dabartinis MPŪV požiūris į pradinį tikslą - išlaikyti gyventojus kaimo vietovėse - yra nebeaiškus. Atlikta peržiūra siekiama plėtoti aiškų, nuoseklų ir skaidrų požiūrį į MPŪV, paremtą moksliniais įrodymais.
 
Dauguma diskusijos dalyvių pabrėže, kad MPŪV išmokos buvo laikomos labais geromis priemonėmis (pagal Huber “sėkmės istorija”) ir turėtų būti pavyzdys kitoms politikos sritims. Buvo nusiskundimų, kad Komisija neatsiuntė pristatymo gerokai anksčiau ir, kad Patariamosios Grupės nariai norėtų būti informuoti ateityje tokiais svarbiais klausimais kaip tikslų susijusių su MPŪV išmokomis keitimas.
Komisijos atstovai atsakė, kad MPŪV peržiūrėjimas paremtas Tarybos sprendimu, taigi Komisija neįpareigota kelti šį klausimą. Jie taip pat nesutiko su argumentu, kad žemės ūkio veiklos yra geriausias būdas išlaikyti gyventojus kaimo vietovėse – problemos sprendimas, jų nuomone, turėtų  būti KPP 3 Kryptis. Vis tik klausimas dėl kalnuotojų vietovių nebuvo nagrinėjamas.
 
(5) Jean – Michel Courades pristatė Europos kaimo plėtros tinklo („ERDN“ – angl.)struktūrą ir funkcijas.
Pagal Reglamentą 1698/2005 ERDN tinklo funkcijos būtų:

- Informacijos apie kaimo plėtros priemones rinkimas, analizė ir skleidimas;
- Kaimo plėtros gerosios patirties Bendruomenės lygmenyje rinkimas, skleidimas ir šių žinių įtvirtinimas;
- Informacijos apie plėtrą kaimiškose vietovėse skleidimas ES ir trečiosiose šalyse (ne ES šalyse);
- Susitikimų ir seminarų organizavimas apie kaimo plėtrą (toliau – KP) organizavimas Bendruomenės lygmenyje;
- Ekspertų tinklų kūrimas ir tvarkymas, siekiant pasikeisti ekspertiniais vertinimais ir palaikant KP politikos įgyvendinimą ir vertinimą;
- Parama nacionaliniams tinklams ir tarpvalstybinėms bendradarbiavimo galimybėms.

Tinklo struktūra būtų sudaryta iš tokių elementų: Koordinacinis komitetas kaip laikina struktūra, Leader pavaduojantis komitetas (žemesnis pagal struktūrą komitetas) ir darbo grupės pagal temas (keičiasi kas 2 metus), bei Vertinimo Ekspertinis Komitetas. Taip pat bus įkurtas Contact Point (iš angl. – Kontaktų vieta) teikiantis techninę pagalbą (renkamas prižiūrinčių asmenų). Koordinacinis komitetas susitikinės ne mažiau nei 1 kartą per metus ir užtikrins koordinavimą nacionaliniame ir ES lygiuose. Jis patars Komisijai Tinklo veiksmų klausimais ir kasmetinių darbų programų klausimais, turės tam tikrą įtaką renkant darbo grupių temas ir veiksmus.
 
Komisija ketina pakviesti Koordinacinio komiteto atstovus iš nacionalinių KP tinklų iš visų šalių – narių, Valdančiosios valdžios iš visų šalių – narių, bei kai kuriuos atstovus iš ES lygmens organizacijų „aktyvių KP srityje ES lygmenyje“. Komisija siūlo, kad būtų devyni tokie atstovai, į kurių tarpą būtų įtraukta: 3 organizacijos atstovaujančios ūkininkus ir žemės ūkio kooperatyvus, maisto pramonės ir miškininkystės organizacijas; 3 organizacijos atstovaujančios aplinkosaugai; 3 „kaimiškosios organizacijos“. Papildomai bus 1 atstovas iš Europinės organizacijos atstovaujančios VVG.
 
Šis pristatymas iššaukė daug diskusijų. Patariamosios grupės primininkas tvietai pareiškė, kad Patariamoji Grupė turėtų veikti kaip tikra Komisijos konsultacinė struktūra, o ne tik kaip paprasčiausias inforamcijos šaltinis. Jis sakė, kad Koordinacinį Komitetą turėtų sudaryti bent 7 žemės ūkio atstovai (tame tarpe ūkininkai, kooperatyvai ir ūkių darbuotojai), bei vartotojai. Tarp kaimo organizacijų jis pabrėžė ūkininkių poreikį. Europos Jaunųjų ūkininkų tarybos (pranc. – CEJA) atstovas sakė, kad būtina įtraukti ir jaunuosius ūkininkus.
 
Kai kurie šnekėjusieji išreiškė susirūpinimą, kad Tinklas turėtų tam tikrą nepriklausomumo lygį (o ne būti įtakojamam Komisijos), kaip Europos Leader II Observatorija, ir kad schema, kurią pristatė Jean – Michael atrodo ypač herarchinės struktūros, o ne paremtos “tinkline” struktūra, kai tuo tarpu tinklo tikslas yra keistis patirtimi. Vienas diskusijos dalyvių pareiškė, kad tam, jog būtų vykdomas realus darbas Koordinacinis komitetas turėtų susirinkinėti daug dažniau nei vieną kartą per metus.
 
Gerard Peltre pateikė RED pasiūlymą, skirti Kaimo plėtros Patariamajam komitetui didelį vaidmenį Komisijos darbe, kuris turėtų subalansuotą įvairių interesų grupių ir susijusių žmonių atstovavimą.
 
Aš išreiškiau mintį, kad Koordinacinis komitetas turėtų atstovauti Europos tinklą, o, tam, kad įtraukti įvairius skirtingų lygių kaimo interesus, nereikia tiek daug nacionalinių atstovų (po du iš šalies) – ypač dėl to, kad kiekvienos šalies atstovai daugumoje atvejų yra biurokratai (vėliau šią mintį palaikė keletas dalyvių). Taip pat pareiškiau nuomonę, kad bendruomeninės organizacijos (tokios, kaip atstovaujančios nacionalinius judėjimus ir PREPARE) apima įvairius interesus – ūkininkus, aplinkos apsaugos atstovus ir t.t. – jau yra vietos lygmenyje, taigi Komisija turi užtikrinti, kad bendruomeniniai judėjimai būtų įtraukti. Pam Moore įrodinėjo, kad šalia ūkininkus atstovaujančių, Komitete turėtų būti didesnį skaičių atstovų iš kitų grupių (pvz, atstovaujančių aplinkos apsaugos ir kaimo interesus).
 
Atsakydamas į šią nuomonę, Jean – Michel paaiškino, kad Komisijos nuomone, trys grupės, kurias ji paminėjo (nacionalinių tinklų, naicionalinės valdžios ir skirtingų kaimiškųjų interesų grupių atstovai) yra Europos tinklo nariai, ir dėl šios priežasties Komitetas turėtų būti iš jų sudarytas. Jis taip pat sakė, kad didžioji dalis darbo bus atlikta teminėse darbo grupėse (kurios neturėtų išnykti po dviejų metų, pasibaigus mandatui, bet jų veikla būtų pratęsta) ir jose būtų atstovaujama daugybė kaimiškųjų interesų.
 
Jis taip pat apibūdino Koordinacinio Komiteto narių paskyrimo procedūrą: po to kai bus patvirtintas sprendimas dėl EK struktūros, EK pakvies organizacijas pateikti savo statutus (įvertinti atstovavimą) ir informaciją apie veiklas. Jo manymu Patariamosios Grupės vaidmuo skirsis nuo Koordinacinio Komiteto (net jei kai kurios organizacijos galės būti atstovaujamos abejose institucijose), bet, kaip jis pareiškė, galimos ir tolesnės diskusijos.
 
(6) Apie sveikatos patikrinimą buvo pateiktas trumpas Komisijos informacinis pranešimas ar veikiau priminimas;
- kad Sveikatos Patikrinimas nėra radikali reforma;
- kad BŽŪP po “radikalios” 2003 metų reformos veikia geriau (o ES “net” eksportuoja kai kuriuos maisto produktus be subsidijų!);
- kad tiesioginės išmokos turėtų būti kuo “vienodesnės” ir “atskirtos”;
- kad yra poreikis išnagrinėti kompleksinės paramos susiejimo galimybes;
- kad turėtų būti nustatytos viršutinės ir žemutinės išmokų ribos;
 yra pasiūlymas riboti rinkos intervenciją tik kvietinei duonai, panaikinti atidėjimą, užtikrinti, kad pieno kvotų panaikinimas nebūtų skausmingas;
- žvelgiant į naujus iššūkius, tokius kaip klimato kaita, bio energijos poreikis, vandens stoka, reikalinga imtis priemonių, tokių kaip rizikos valdymas (susijęs su kainomis – 1 ašyje, bet su gamyba susijusiai rizikai reikia labiau koncentruoto požiūrio), ir paskirti daugiau išteklių kaimo plėtrai.
Šia tema susitikime buvo pristatyta gana vėlai ir todėl nebuvo laiko tikrai diskusijai. Buvo užduoti keli klausimai (pavyzdžiui ar į išmokų “žemasias” ribas turėtų įeiti administraciniai kaštai reikalingi išmokoms sumokėti; kodėl Sveikatos Patikrinimas beveik nemini “kaimo plėtros”; ar didelė moduliacija nepareikalaus vėl iš naujo performuluoti Kaimo plėtos programų). Bendrai buvo sutarta, kad šis klausimas yra per daug svarbus, kad būtų nagrinėjamas tokiu greitumu ir, kad šiam klausimui turėtų būti skirta pakankamai laiko kitame Patariamosios grupės sustikime.
 
(7) Paskutinis – labai trumpą pranešimą atliko Francesso Ianniello iš DG Enterprise. Jis šnekėjo apie tvaraus turizmo programą (pagal kurią buvo pasirinkta 10 vietų atrinktų kaip “Europos tobulos vietos”, bet šis skaičius galėtų padidėtų įtraukus visas kaimiškąsias vietoves, kurios atitinka reikalavimus) ir paskatino visus tarpininkus susidomėti šia programa (daugiau informacijos galima gauti interneto tinklapyje http://ec.europa.eu/enterprise/service/tourism)
 
 
© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.