Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Adresas korespondencijai: Chemikų g. 25-33, LT-55238 Jonava, Lietuva


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2021-08-27  

KAUNO miesto bendruomeninės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas

 

Kviečiame Kauno miesto savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas).

 

Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei partneriais Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

 

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugpjūčio 27 d. Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra 2021 m. rugsėjo 15 d. 23:59 val.


Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu: bendruomenes@nisc.lt Esant didesnės talpos dokumentams – per www.wetransfer.com sistemą. Kitais būdais (pvz., paprastu paštu arba kitais el. pašto adresais) pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

 

Teikiama – pasirašyta skenuota paraiškos kopija .pdf formatu ir paraiška Word formatu.


Paraiškos bus registruojamos ir pareiškėjai el. paštu gaus paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą, kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas ir tolimesnė eiga.

 

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi kompiuteriu, lietuvių kalba užpildyti nustatytos formos paraišką (atsisiųsti). Paraiška kartu su sąmata (atsisiųsti) turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta elektroniniu parašu. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, pateikiama tik elektroniniu formatu.

 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, bus vertinama tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

 

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Priemonės konsultantui pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

 

Tinkami pareiškėjai bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (SADM aprašo 4 punktas). Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

 

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:


* socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis;


* veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);


* veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);


* veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os);


* veikla, skirta  narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);


* bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

 

Konkursui numatytos lėšos Kauno miesto savivaldybei – 207 983 Eur (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. A1-453 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo“), projektams numatyta skirti lėšų suma – 203 824 Eur.


Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 Eur, didžiausia – 20 000 Eur.


Projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei iki einamųjų metų gruodžio 20 d. (Aprašo 8 punktas).

 

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:


1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą) (atsisiųsti);

3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

5. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

7. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

 

Dokumentų, nurodytų 1, 3, 4 ir 6 punktuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose punktuose nustatytas sąlygas. Kiti dokumentai privalomi visiems pareiškėjams.

 

Informaciją ir konsultacijas apie paraiškų teikimą teikia Priemonės konsultanto ekspertai:


* Olia Žuravliova, tel. nr. 8 670 36796;

* Gaja Šavelė, tel. nr. 8 616 55516;

* Dovilė Rudzenskė, tel. nr. 8 686 82937;

* Virginija Šetkienė, tel. nr. 8 610 64152;

* Ramūnas Navickas, tel. nr. 8 698 33829.

 

Laikas pasiteiravimui telefonu – antradienį ir ketvirtadienį 9:00-17:00 val. Taip pat konsultacijos teikiamos el. paštu bendruomenes@nisc.lt (pirmadienį-penktadienį 9:00-17:00 val.)

Savivaldybės administracijos darbuotojų kontaktiniai duomenys nurodyti tinklalapio skiltyje „Pagalba“, kurią rasite nevyriausybinių organizacijų programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sekcijoje.

 

INFORMACINIAI SUSITIKIMAI


Informaciniai susitikimai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje rugpjūčio 30 d. (pirmadienį) 10:00–12:00 val. ir rugsėjo 8 d. (trečiadienį) 15:00–17:00 val.

 

Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus.

 

Registracija į informacinius susitikimus:

 

Daugiau informacijos rasite ČIA. 

 

Priemonės konsultanto, Kauno miesto savivaldybės informacija

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.